... COPYRIGHT ...
(pre pochybujúcich)

Stránka neobsahuje žiadne diela alebo záznamy, ktoré by svojou formou alebo obsahom porušovali autorský zákon Slovenskej Republiky. Diela, ktoré sú uverejnené na www.aerosolart.sk sú duševným vlastníctvom autorov a všetky boli uverejnené s ich súhlasom.

V zmysle autorského zákona Slovenskej Republiky, ktorého úplné znenie nájdete na konci tohto dokumentu a znenia §152 Trestného zákona SR sa ustanovuje nasledovné:
1. Všetky diela na stránke www.aerosolart.sk sú majetkom ich autorov
2. Všetky diela sú uverejnené so súhlasom ich autorov
3. Je zakázané uverejňovať alebo kopírovať tieto diela bez vysloveného súhlasu autorov
4. Autor diela môže požiadať o stiahnutie svojho zverejneného diela a v prípade opodstatnených dôvodov mu bude vyhovené
5. Autori www.aerosolart.sk si vyhradzujú právo nezverejniť alebo stiahnuť diela, ktoré svojim obsahom nevyhovujú celkovému zameraniu stránky alebo môžu byť označené ako protizákonné
6. Porušenie autorských práv a nerešpektovanie upozornení môže mať za následok žalobu resp. podanie podnetu na trestné stíhanie
7. Za obsah komentárov a článkov zodpovedá ich autor

Úplné znenie Autorského zákona Slovenskej republiky

§152 Trestného zákona SR
Porušovanie autorského práva
(1) Kto s dielom, ktoré je predmetom ochrany podľa autorského práva, alebo s výkonom výkonného umelca, so zvukovým či s obrazovým záznamom alebo rozhlasovým či televíznym programom, ktoré sú predmetom práva príbuzného autorskému právu, neoprávnene nakladá spôsobom, ktorý patrí autorovi, výkonnému umelcovi, výrobcovi zvukového či obrazového záznamu, rozhlasovej či televíznej organizácii alebo inému nositeľovi týchto práv, alebo kto inak tieto práva porušuje, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci sa páchateľ potresce, a) ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech alebo b) ak sa dopustí takého činu v značnom rozsahu.


Aerosol Art HomePage