Ad.: Tradičná rastlina Liptova (Liptov č. 24)

Dňa 7. 6., t. j. vo štvrtok v poobedňajších hodinách mi zavolal redaktor Liptova p. Kaprálik a spýtal sa ma, aký je vzťah policajtov k drogám. Otázka bola viac ako divná a nasledoval krátky neviazaný rozhovor, v ktorom mi bolo oznámené, že na Mestskom úrade sa pestuje marihuana. Nebudem citovať rozhovor, z ktorého boli účelovo použité slová a vety tak, aby článok splnil zámer redaktora, ktorý si celú situáciu pripravil. Rastlinka, ktorá sa našla na Mestskom úrade, na mieste verejne prístupnom a frekventovanom, vedľa dverí evidencie obyvateľstva, tam podľa slov pracovníčky, ktorá kvety zalievala, ešte v utorok nebola. Ale celkom náhodou ju pán redaktor už vo štvrtok našiel, bol na ňu pripravený a profesionálne si ju vyfotografoval tak, aby na snímke inak malá rastlina vyzerala ako veľký stromček. Vtedy nezašiel 20 m od miesta nálezu na Mestskú políciu, ale vrátil sa domov alebo do redakcie a - predpokladám - s pripraveným magnetofónom mi chytrácky zatelefonoval.

Mestská polícia za svoju 10-ročnú existenciu vykonala už 10-ky tisíc úspešných zákrokov, mnohokrát pomohla občanom, organizáciám, či iným orgánom. Aj v tomto prípade si Mestská polícia splnila svoju povinnosť. Pestovanie alebo držba omamných a psychotropných látok spadá do trestnej činnosti a teda do pôsobnosti štátnej polície. Tento prípad bol oznámený a odovzdaný kompetentným orgánom. Práca Mestskej polície nespočíva vo vyhľadávaní a riešení trestných činov - sme poriadkovou políciou. V prípade, že na veci s možnou náväznosťou na trestný čin natrafíme, sme povinní oznámiť prípad kompetentným orgánom. V prípade drog zvlášť by sme svojím zásahom mohli zmariť možno aj niekoľkomesačnú trpezlivú prácu kolegov zo štátnej polície. Na Liptove nie sú záhony marihuany. Nevyvolávajme hystériu. Naša mládež nie je hlúpa a nie je tu žiadna drogová epidémia.

Aj s informáciami je potrebné narábať veľmi opatrne. Už pred rokom 1989 existovali drogy v celom svete a napriek tomu sme u nás nemali vážnejšie problémy. Súhlasíme s tým, že vedomosti sú potrebné. Ale každý človek ich potrebuje primerané svojmu veku. Neuznávame hromadné, odborne neposúdené prednášky. Aj pod rúškom prevencie sa dá robiť propagácia a podnecovať prirodzenú zvedavosť detí a mládeže, ktorá môže vyústiť do pokušenia “odskúšať si to".

Ing. ĽUBOMÍR MARJOVIČ, náčelník MsP

Poznámka redakcie: Článok nie je redakčne gramaticky ani štylisticky upravovaný. Pre úplnosť informácie: pred uverejnením článku, ktorý bol v č. 24, redakcia ponúkla možnosť vyjadriť sa Ing. Ľ. Marjovičovi (nešlo o krátky neviazaný rozhovor) a v neprítomnosti primátora mesta tiež jeho zástupcovi Ing. J. Repaskému, ktorý ponúknutú možnosť nevyužil. Týmto problematiku považujeme za uzavretú a v týždenníku Liptov sa k nej nebudeme vracať.

Uverejnené v týždenníku Liptov 26.6.2001