Graffiti umenie alebo vandalizmus?

Mnohí obyvatelia novozateplených a renovovaných bytových domov majú hlavy v smútku. Sprejerl im totiž spôsobujú veľké škody, keď na esteticky upravených fasádach sa objavujú hrozné čarbanice. Tie nespôsobujú writeri s umeleckým cítením, ale malí vandali, ktorí s graffiti nemajú nič spoločné.

Umelci vs. banda výrastkov
Ľudia by mali rozlišovať medzi writermi s umeleckým cítením a writermi-vandalmi. Sú writeri-umelci, ktorí dostali do vienka talent. Zo súčasných vyčnieva Rado, ktorý by vedel rozprávať o umeleckej stránke graffiti a rovnako aj o nespočetnom množstve svojich prác po celej Európe. Tá druhá partia sú vandali, ktorí postriekajú všetko, čo ešte postriekané nie je a je im úplne jedno, či sú to fasády nových zateplených domov alebo kostol. "Nevedia maľovať, sú to len čmáranice a nápisy, často veľmi primitívne a vulgárne A kvôli nim verejnosť nenávidí všetkých graffiťákov", vysvetľujú writeri-umelci.


Writer Rado prezentoval svoje umenie na vyčlenenej ploche tzv. free graffiti zones.

Čitatelia Karloveských novín:
Prečo demokratická moc v štáte nevie zabrániť ničeniu súkromného majetku svojich občanov?
Banda výrastkov, ktorí čmárajú na fasády domov pijú krv mnohým našim obyvateľom. Nečudo, veď odstránenie nastriekaných čarbaníc je veľmi nákladné a ak polícia nechytí "autorov", poškodení musia náklady na odstránenie hradiť z vlastného vrecka. "Za veľkých finančných obetí obyvateľov Púpavovej ulice, prevažne dôchodcov, sa nám podarilo z vlastných prostriedkov zatepliť časť domu. Neprešiel ani mesiac a na dome sa objavil "výtvor" o rozmere 2 x 2,5 m. Ihneď som podal na políciu trestné oznámenie, pričom polícia ohodnotila škodu na 500 eur. Polícia mi však zároveň oznámila, že nemá prostriedky, aby po páchateľoch pátrala. My obyvatelia sa pýtame, ako je možné, že celá spoločnosť je bezmocná voči pár nespratníkom?", hovorí predseda spoločenstva vlastníkov "Kútiky" Ing. Kovačič, CSc. Ďalší náš čitateľ píše: "Bývam s rodinou v 96-bytovom dome na Karloveskej ulici. V roku 2007 Spoločenstvo vlastníkov zabezpečilo obnovu a zateplenie nášho panelového domu. Na financovanie si vzalo úver cca. 13 mil. Sk v komerčnej banke. Vonkajší vzhľad domu sa veľmi zlepšil. V priebehu krátkeho času po kolaudácii však mladí vandali začali ničiť krásne nové fasády svojimi čarbanicami a dom sa postupne stáva ako jeden z Bronxu." Obyvateľ Púpavovej ulice potvrdzuje, že zrekonštruované domy s úplne novou fasádou už teraz vyzerajú ako z nejakého "feťáckeho geta", kde každý týždeň pribudnú dve nové čarbanice. "Navrhujem vypísať odmenu za dolapenie tých, čo píšu na fasády", upozorňuje na problém čitateľ Andrej H. V ďalšom liste do redakcie napísal obyvateľ z Tilgnerovej ulice 12: "Mali sme radosť z esteticky upravenej fasády domu, žiaľ vandali, ktorí sa schovávajú za graffiťákov, ju začali zohavovať čarbanicami. Poznamenávame, že do fondu opráv naša rodina mesačne odvádza 63 euro (1895 Sk). Myslíme, že sa proti tým, ktori ničia naše životné prostredie, robí veľmi málo, najmä vo výchove a potom i v represáliach. Tu je príležitosť pre volených miestnych poslancov, či políciu, preventívne pôsobiť pri ochrane mladých ľudí, aby neklesli medzi zločincov. Okrem miest, špeciálne na to určených, nemajú graffiti inde čo hľadať. Ale nie je to tak", dodal pán František Karas.


A takto čmára banda výrastkov - vandalov.


Čmárať dokáže každý a nejde o žiadne umenie, ale čistý vandalizmus.

D. Doktorov: Graffiti sú trestným člnom
Na tému graffitov sme sa opýtali aj zástupcu mestskej polície, okrskára našej mestskej časti inšpektora Doktorova:
Snaha mestskej polície zabraňovať trestným činom súvisiacich s čmáraním po stenách začína preberaním oznamov z linky tiesňových volaní. Sú to konkrétne oznamy našich spoluobčanov sťažujúcich sa na nemennú situáciu. Na prvom mieste sa snažíme získať čo najviac informácií o mieste konania trestného činu a o páchateľoch zodpovedných za tento čin. Práve tieto informácie nám môžu najviac pomôcť pri dopade páchateľov. Hliadka, ktorá príde na miesto činu (väčšinou už tam páchateľ nie je), sa snaží doplniť už existujúce informácie. Ide spravidla o vykonanie fotodokumentácie, získanie prvotnej svedeckej výpovede, poväčšine oznamovateľa trestného činu alebo správcu objektu, či zástupcu poškodenej strany. Samotné pátranie po páchateľoch je však komplikované, a často sa stane, že páchateľ si pokojne čmára po stenách beztrestne ďalej. Riešením problému je prevencia, a to najmä medzi študentmi a žiakmi stredných a základných škôl. Členovia policajného zboru sa zúčastňujú na takýchto podujatiach na školách. Podľa nich je alarmujúca nevedomosť mládeže o graffitoch, teda presnejšie o trestných následkoch ich maľovania. Nevedia, že pri dopadnutí môžu byť vylúčení zo školy alebo mať minimálne zhoršenú známku zo správania, čo sa bezpodmienečne podpíše na ich prospechu. A to nehovorím o zázname v registri trestov. Páchatelia, či už mládež alebo dospelí, musia po dopadnutí čeliť následkom svojej činnosti. Spravidla sa jedná o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa trestného zákona. Danú vec zo zákona riešia orgány činné v trestnom konaní. O výške trestu pri značnej škode rozhoduje nezávislý, vecne príslušný súd. Boli by sme radi, keby nám naši spoluobčania čo najviac pomohli pri dopadnutí týchto páchateľov.

Magdaléna Papánková: Riešenie je vyčleniť voľné plochy na maľovanie
Na riešenie problému "graffiti" v našej mestskej časti odpovedá poslankyňa miestneho zastupiteľstva Magdaléna Papánková:
Určite sa mi nepáčia čarbanice na stenách bytových domov kaziace dojem z pekných graffitov a preto sa týmto problémom musíme zaoberať. Nie je to tak dávno, čo sme mali možnosť legálne pozorovať presný postup vzniku graffiti na oficiálne povolenom a vyhradenom mieste pod mostom Lafranconi. Graffiti, ktoré v súčasnosti nezahŕňajú len pekné výtvarné diela, ale aj obyčajné čarbanice, sú však trestným činom a tým je zdanlivo celý problém vyriešený. Lenže čo s nahromadenou energiou a túžbou mladých ľudí po sebarealizácii? Jedna z množstva ciest je veľmi zdĺhavá a náročná, ale vyplatí sa. Je potrebné, od útleho veku cielene venovať čas deťom, ktoré majú sklon k výtvarným, ale aj iným umeleckým činnostiam. Podstatou je, aby pri tejto činnosti deti zažili pocit úspechu a uznania. Riešením sú rovnako aj výtvory, ktoré boli "odsúhlasené" a esteticky prijateľné. Spoločným riešením by teda bolo vyčlenenie a označenie stien na sídlisku, kde by mohli sprejeri predviesť svoje umenie. Myslím, že je to vecou šikovného vyjednávania s vodcami hnutia graffiti. Nemali by z toho síce taký adrenalínový zážitok, ale nemuseli by platiť pokutu, keby boli prichytení pri čine, čo sa napokon s nimi ťahá celý život, formou zápisu v trestnom registri.

Graffiťák Gashtan: Chceme voľné plochy a tým dekriminalizovať našu činnosť
Gashtan je jeden z predošlej generácie writerov - Karlovešťanov. Graffiti sa venoval zhruba 10 rokov a podľa jeho slov sú dnešní writeri zväčša mladí chalani bez skúseností, predstáv či cieľa, ktorým často chýba rešpekt. Priznáva, že už tiež nemá 17 rokov a niektoré tagy (podpisy) ho dokážu pekne vytočiť najmä na fasádach domov alebo historických pamiatkach.
"Z vlastnej skúsenosti viem, aké je to maľovať v našich uliciach. Jednoduché ilegálne a takmer nemožné legálne", tvrdí. Týmto chce za všetkých writerov apelovať na kompetentných, či by nebolo jednoduchšie poskytnúť niektoré plochy na voľné maľovanie tzv. free graffiti zones, ako to bežne funguje aj napr. priamo v centre mesta a dekriminalizovat tak ich tvorbu.
"Keď nikto iný, sám si to vezmem na starosť a budem s writermi riešiť, ktoré steny by sa dali pomaľovať, ako a kedy", navrhuje. Priznáva, že sa tak síce vytráca pre mnohých writerov potrebný adrenalín, ale niektorým to naopak stačí. Zároveň sa pýta, či je naozaj taký problém sprísniť dohľad, či kontrolu miest, kam graffiti nepatria? Postrážiť si tých adrenalínu-chtivých? "Osobne považujem za potrebné viesť diskusie ako je táto a dospieť k civilizovanému záveru, ktorý zodpovedá dobe a celkovej situácii", dodal Gashtan.

Výzva mladým umelcom - sprejerom, writerom, graffiťákom
Chcete maľovať graffiti, avšak nemáte miesto a nechcete sa pripojiť k tým, ktorých označuje spoločnosť za vandalov a zločincov?
Napíšte nám svoje návrhy a postrehy na vyčlenenie voľných plôch tzv. free graffiti zones, do redakcie Karloveských novín: redakcia @ karloveskenoviny.sk, odkiaľ ich sprostredkujeme vedeniu našej mestskej časti.

Držíme Vám palce!!!

Daniela Schultzová

- uverejnené v mesačníku Karloveské noviny 06/2009


*** Späť na TEXTy ***